Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Wyświetl stronę główną » Aktualności » OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Wójt  Gminy  Włodowice  na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie :
- podtrzymywanie  i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy w 2013 roku;


1. Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:
1)nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
2)nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności (do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika – Dz. U. z 2013 r. , poz. 267),
3)korzystają z pełni praw publicznych,
4)posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego.
3. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik  do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 16  kwietnia 2013 r. do godz.15.00  osobiście  w sekretariacie Urzędu Gminy  Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice  lub  za  pośrednictwem  poczty  na  adres:Urząd  Gminy  Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice.
Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wójt  Gminy  Włodowice powołuje do Komisji Konkursowej osoby  zgłoszone  w trakcie niniejszego naboru kandydatów, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.
5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

Wójt Gminy Włodowice
 Adam B. Szmukier

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2013-04-18

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2013-04-09

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2013-04-09

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.