Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zadania i kompetencje Rady

Wyświetl stronę główną » Zadania i kompetencje » Rada Miejska » Zadania i kompetencje Rady

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej .

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy :


• uchwalanie statutu gminy,
• ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
• powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy – na wniosek wójta,
• uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
• uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów przestrzennych,
• uchwalanie programów gospodarczych,
• ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
• podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach ,
• podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących :
- określania zasad nabycia, zbycia i obciążania i obciążania nieruchomości
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata ,o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
- emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
- zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek,
- ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
- zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy,
- tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
- określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
- tworzenia , likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
- ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
• określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
• podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań , o których mowa w art.8 ust.2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym ( zadania z zakresu administracji rządowej, które gmina może wykonywać na podstawie porozumień z organami tej administracji oraz zadania z zakresu właściwości województwa, powiatu również na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego ),
• podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
• podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
• podejmowanie uchwał w sprawach : herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
• nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
• podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
• stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-06-25

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2019-07-18

Dodanie załącznika/ załączników - Angelika Radosz

2019-01-28

Dodanie załącznika/ załączników - Angelika Radosz

2017-10-19

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-10-19

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-10-19

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-10-11

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-10-11

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-09-20

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-08-02

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-08-02

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-08-02

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-08-02

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-08-02

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-08-02

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-08-02

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-08-02

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-04-11

Dodanie załącznika/ załączników - Angelika Radosz

2017-03-16

Dodanie załącznika/ załączników - Angelika Radosz

2016-04-12

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2015-04-13

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2015-04-13

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2015-01-12

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2014-10-31

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2014-10-31

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2014-10-31

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2014-06-09

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2014-06-09

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2014-03-03

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2014-01-27

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2014-01-27

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2014-01-27

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2014-01-21

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2013-08-06

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2013-08-06

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2013-08-06

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2013-06-24

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2012-11-21

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2012-07-30

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2010-01-14

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2003-07-02

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.